OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ
 


1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

1.1. Administratorem danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, uzyskanych od Klienta w toku składania i realizacji zamówień oraz zawartych umów w zakresie wymaganym przez Usługodawcę jest Lżejsze Życie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wandy Rutkiewicz 21, 50-571 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538851, adres e-mail: info@NUTRIADAPT.pl. Uprawnionym z ramienia Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych są pracownicy Usługodawcy oraz podmioty powiązane ze Usługodawcą lub obsługujące w jego imieniu i na jego zlecenie zamówienia i realizację zawartych umów oraz proces weryfikacji zgłoszeń reklamacyjnych, jak również procedurę płatności i obsługę księgową Usługodawcy do celów prawnych i podatkowych.

1.2. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Kupującego, w tym dane dotyczące zdrowia, są przez niego chronione zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z poszanowaniem Rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO) zwane w dalszej treści - Rozporządzeniem.

1.3. Dane osobowe Klienta są chronione przez Usługodawcę w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieupoważnionych osób trzecich oraz są chronione przed utratą czy uszkodzeniem.

1.4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy i ich przetwarzanie w celach statystycznych, analitycznych, realizacji procedury zamówienia i wykonania zawartej umowy, w tym diagnozy medycznej i profilaktyki zdrowotnej, a także w celu realizacji procedury reklamacyjnej, jak również w związku z prowadzeniem dokumentacji rachunkowo-podatkowej. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) i art. 9 ust. 2 lit. h) ww. Rozporządzenia. Dane są utrwalane i przechowywane w formie elektronicznej na bezpiecznych serwerach providera internetowego Usługodawcy, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu w panelu administracyjnym, na serwerze niedostępnym dla osób do tego nie upoważnionych, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

1.5. Klient w toku składania zamówienia i zawierania umowy przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, w zakresie wymaganym przez Usługodawcę oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach wskazanych w pkt. 6.4 niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Klient może również wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji o promocjach i usługach oferowanych przez Usługodawcę.

1.6. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, wykonania umowy oraz dochodzenia przez każdą ze stron umowy roszczeń i realizacji procedury reklamacyjnej, jak również – konieczny do prowadzenia dokumentacji podatkowo-księgowej. Okres przetwarzania nie będzie dłuższy niż 7 lat od chwili ich przekazania.

1.7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje przetwarzane dane osobowe, do ich poprawiania, sprostowania, uzupełnienia lub zmiany oraz wniesienia żądania ich usunięciu lub ograniczenia zakresu przetwarzania przez Usługodawcę.

1.8. Kupującemu przysługuje w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.9. Usługodawca oświadcza, że w celu obsługi strony internetowej www.NUTRIADAPT.pl posługuje się plikami Cookies, które mogą zostać zainstalowane na urządzeniu Kupującego za jego wyraźną zgodą. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sprzedającego plikami Cookies określa Polityka Cookies.


Lżejsze Życie sp. z o.o.