OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
świadczenia usług w ramach programu NUTRIADAPT przez Lżejsze życie sp. z o.o.
 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „Warunkami handlowymi“) określają prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług w ramach programu doradztwa żywieniowego i kondycyjnego (zwanego dalej „Programem NUTRIADAPT”).

1.2. Świadczenie usług przy wykorzystaniu Programu NUTRIADAPT prowadzone jest przez Lżejsze życie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Usługodawcą”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538851, NIP: 8971804627, REGON: 36056992000000 albo jednego z partnerów prowadzących punkty obsługi Programu NUTRIADAPT (zwani dalej „Usługodawcy”). Usługodawca jest autoryzowanym dystrybutorem Programu NUTRIADAPT, opracowanego przez NUTRIADAPT a.s. z siedzibą w Pradze 2 – Vinohrady, ul. Americka 759/17, 120 00 Praha 2, Republika Czeska, wpisaną do Rejestru Handlowego w Sądzie Miejskim w Pradze, dział B, wpis nr 11595.

1.3. Usługi (zwane dalej „Usługami“) oznaczają usługę kompleksowej typologii oraz doradztwa w zakresie odżywiania oraz inne usługi oferowane przez Usługodawców w ramach Programu NUTRIADAPT. Za Usługę nie uważa się usług, które wprawdzie są związane z Programem NUTRIADAPT, jednak nie są świadczone przez Usługodawcę. Dotyczy to badań lekarskich, których przeprowadzenie jest warunkiem świadczenia Usług, również w przypadku, gdy są one realizowane w zakładzie opieki zdrowotnej zaleconym przez Usługodawcę.

1.4. W przypadku sprzeczności niniejszych Warunków handlowych z indywidualnie uzgodnionymi warunkami (np. w zamówieniu) zastosowanie mają warunki indywidualnie uzgodnione. Niniejsze Warunki handlowe mają również odpowiednie zastosowanie do sprzedaży towarów przez Usługodawcę, jeżeli jest ona dokonywana w ramach świadczenia Usług.
 


2. STOSUNEK UMOWNY

2.1. Stosunek umowny między Klientem a Usługodawcą, co do zasady powstaje poprzez podpisanie przez klienta zamówienia na Usługę (zwanego dalej „Zamówieniem“) i jego przyjęcie przez Usługodawcę. Usługodawca w tym celu przedstawia klientowi przygotowany druk Zamówienia oraz doręcza Ogólne warunki handlowe. Po powstaniu stosunku umownego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz klienta zamówionych Usług, natomiast klient zobowiązany jest do zapłaty ceny określonej w Umowie.

2.2.Klient powinien podpisać Zamówienie dopiero po otrzymaniu od pracownika Usługodawcy Warunków handlowych i wszelkich wyjaśnień odnośnie zakresu zamawianej Usługi, ceny oraz warunków jej świadczenia. Klient ma prawo uzyskać wszystkie oczekiwane informacje w zrozumiałej dla siebie formie. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości klient nie powinien podpisywać Zamówienia. Przez podpisanie Zamówienia klient potwierdza, że otrzymał wszystkie oczekiwane informacje w sposób jasny i zrozumiały oraz ma świadomość warunków świadczenia na jego rzecz Usług.

2.3. Pracownik Usługodawcy uprawniony jest do żądania od klienta przedstawienia dokumentu w celu zweryfikowania tożsamości klienta. W przypadku gdy Usługi mają być świadczone na rzecz Klienta bez pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku dziecka poniżej 18 roku życia – zgoda przedstawicieli ustawowych posiadających władzę rodzicielską.

2.4. Przyjęta w Umowie forma płatności za Usługi uwzględnia warunki i zasady dotychczasowej współpracy stron oraz indywidualną sytuację klienta.

2.5. W przypadku klientów nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych Usługodawca jest uprawniony do zażądania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora klienta na zawarcie umowy świadczenia Usług.

2.6. Usługodawca w ramach Programu NUTRIADAPT nie świadczy usług medycznych (świadczeń zdrowotnych) ani działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) i nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ww. ustawy. Jeżeli stan zdrowia klienta wymaga specjalnego trybu odżywiania, diety lub określonej aktywności fizycznej, bądź jeżeli klient ma zalecenia dotyczące ograniczenia przyjmowania żywności konkretnego rodzaju lub zawierającej określone składniki, klient ma alergię na określone produkty bądź nie toleruje określonych składników odżywczych, przed podpisaniem Zamówienia zobowiązany jest zasięgnąć konsultacji u odpowiedniego lekarza w zakresie możliwości korzystania z Usług i poinformować pracownika Usługodawcy o tych faktach oraz o zgodzie lekarza na korzystanie z Usług. .

2.7. Jeżeli w ramach Programu NUTRIADAPT nastąpi zmiana Usługodawcy prowadzącego punkt obsługi Programu NUTRIADAPT, za którego pośrednictwem klient korzysta z Usług, klient zostanie poinformowany o zmianie Usługodawcy drogą pisemną lub mailową – o ile uprzednio wyraził zgodę na przesyłanie powiadomień drogą elektroniczną – o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz nowego Usługodawcy. Jeżeli klient nie wyraża zgody na kontynuowanie umowy z nowym Usługodawcą ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem na przyszłość w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia o cesji. W przypadku braku oświadczenia o odstąpieniu przyjmuje się, że klient wyraził zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego na nowego Usługodawcę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego na nowego Usługodawcę jest skuteczne od upływu terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 


3. PRZEBIEG ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług na rzecz klienta z należytą starannością i na odpowiednim poziomie profesjonalizmu. Pracownicy Usługodawcy mają obowiązek postępować z klientem zgodnie z Kodeksem Etycznym Programu NUTRIADAPT oraz Profesjonalnymi Standardami Programu NUTRIADAPT, które są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Usługodawcy.

3.2. Klient zobowiązany jest do współdziałania przy świadczeniu Usług w niezbędnym zakresie, w szczególności do: udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania Usługodawcy, uczestniczenia w zaleconych konsultacjach i stosowania się do zaleceń Usługodawcy w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej oraz innych proponowanych w ramach usług czynności. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku braku wymaganego współdziałania z jego strony Usługi mogą nie przynieść oczekiwanego wyniku.

3.3. Usługi są świadczone na rzecz klienta zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, jednakże Usługodawcy nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanego przez klienta rezultatu (np. obniżenia wagi o określoną liczbę kilogramów). Osiągnięcie konkretnego wyniku uzależnione jest od wielu czynników, które nie pozostają całkowicie pod kontrolą Usługodawcy (np. wpływ środowiska, stan zdrowia klienta, tryb życia, warunki pracy). Odpowiednie współdziałanie klienta z Usługodawcą, zgodnie z pkt. 3.2 powyżej, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

3.4 Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia Usług lub rozwiązania stosunku umownego w trybie natychmiastowym w przypadku: (i) braku odpowiedniego współdziałania ze strony klienta; (ii) braku zapłaty ceny za Usługi po uprzednim wezwaniu do zapłaty z zakreśleniem dodatkowego 14 dniowego terminu na zapłatę zaległych należności; (iii) odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta przed rozpoczęciem stosunku umownego lub w przypadku cofnięcia takiej zgody w trakcie trwania stosunku umownego.


4. CENA USŁUG

4.1. Klient zobowiązany jest do zapłacenia Ceny świadczonych usług w kwocie i terminach wskazanych w Zamówieniu biorąc pod uwagę wybrany rodzaj Programu opieki. W przypadku wyboru jednego z Programów opieki do poszczególnych usług znajdzie zastosowanie Cena wskazana w Zamówieniu dotycząca wskazanego Programu. W przypadku korzystania z Usług bez wcześniejszego podpisania Zamówienia klient ma obowiązek zapłaty Ceny danej usługi określonej w Cenniku Usługodawcy obowiązującym w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Cenniki są dostępne u Usługodawcy świadczącego Usługi na rzecz klienta.

4.2. O ile strony nie uzgodniły innych warunków płatności, klient zobowiązany jest do zapłaty całej Ceny zamówionych Usług przy podpisaniu Zamówienia przy użyciu metod płatniczych akceptowanych przez Usługodawcę (gotówka, karty płatnicze itp.). W przypadku uzgodnienia z Usługodawcą płatności bezgotówkowej (kredyt, pożyczka), termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli do dnia rozpoczęcia świadczenia Usług Cena Usługi lub ustalona rata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy. Usługodawca może wstrzymać się z wykonaniem usług do czasu uzyskania Ceny.

4.3. Cena Usług nie obejmuje usług, które nie są świadczone przez Usługodawcę (vide: art. 1.3. powyżej) oraz towaru lub asortymentu oferowanego przez Usługodawcę, chyba że strony wyraźnie uzgodniły, iż Cena obejmuje również wskazane konkretnie towary lub asortymenty. Usługodawca może rekomendować zakup konkretnego towaru w związku ze świadczeniem Usług lub zalecić korzystanie z konkretnych usług partnerskich, należy jednak pamiętać, że są to wyłącznie niewiążące rekomendacje, które nie są warunkiem należytego świadczenia Usług.

4.4. W przypadku zakończenia świadczenia Usług w ramach jednego z zamówionych Programów przed upływem terminu jego trwania wskazanym w Umowie w związku z rezygnacją Klienta lub z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, Usługodawca może obciążyć go karą umowną w wysokości 5 % Ceny tego Programu, określonej w Zamówieniu.

4.5. W przypadku rozwiązania przez Usługodawcę umowy w ramach jednego z zamówionych Programów przed upływem terminu jego trwania wskazanym w Umowie z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługodawcy, Klient może zgłosić żądanie zapłaty kary umownej w wysokości 5 % Ceny tego Programu, określonej w Zamówieniu.
 

5. REKLAMACJE I ZAŻALENIA

5.1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania w stosunku do Usługodawcy świadczącego mu Usługi zastrzeżeń, skarg i reklamacji w związku ze świadczeniem przez niego Usług (dalej tylko „Reklamacje”). Reklamacje mogą dotyczyć zakresu Usług, sposobu ich świadczenia i postępowania konkretnego pracownika Usługodawcy.

5.2. Usługodawca sporządza wraz z klientem protokół reklamacji dla każdej zgłoszonej Reklamacji. Klient na żądanie otrzymuje kopię protokołu reklamacji.

5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 14 (czternastu) dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zgłoszenia, o ile Usługodawca nie uzgodni z klientem pisemnie innego terminu.

5.4. Usługodawca po zbadaniu sprawy rozpatrzy Reklamację jako uzasadnioną lub nieuzasadnioną.

5.5. W przypadku uznania Reklamacji za uzasadnioną Usługodawca podejmie na swój koszt czynności, poprzez które doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości świadczonych usług oraz może udzielić klientowi stosownej rekompensaty. Za rekompensatę uznaje się w szczególności ponowne świadczenie Usług, które były świadczone nieodpowiednio bądź rabat w cenie świadczonych Usług.

5.6. W przypadku uznania reklamacji przez Usługodawcę za nieuzasadnioną bezzwłocznie przekazuje się informację klientowi. Jeżeli klient nie zgadza się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje mu prawo zwrócenia się do Lżejsze Życie sp. z o.o. z żądaniem ponownej weryfikacji Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres info@NUTRIADAPT.pl Lżejsze Życie sp. z o.o. w takim przypadku uzyska od Usługodawcy protokół reklamacji i inne dokumenty dotyczące Reklamacji, zweryfikuje zasadność stanowiska Usługodawcy, a w przypadku uznania Reklamacji za w pełni lub częściowo uzasadnioną, wezwie Usługodawcę do podjęcia czynności naprawczych, informując jednocześnie klienta o swoim stanowisku. W przypadku uznania Reklamacji za nieuzasadnioną Lżejsze Życie sp. z o.o. poinformuje klienta, iż Reklamacja nie została zaakceptowana. Odpowiedź na reklamację Lżejsze Życie sp. z o.o. przesyła w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania klienta.

5.7. Wnioski wynikające z Reklamacji Usługodawcy stanowić będą podstawę do poprawy jakości świadczonych Usług, aby zarzuty stanowiące przedmiot Reklamacji w przyszłości się nie powtórzyły. Lżejsze Życie sp. z o.o. określa metody, instrukcje i udziela wskazówek w celu zapobieżenia Reklamacjom w przyszłości.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje kierowane do drugiej strony należy przekazywać mu w formie pisemnej. W przypadku, gdy zawiadomienie nie dotyczy zmiany lub zakończenia stosunku umownego dopuszczalna jest również komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej bez certyfikowanego podpisu elektronicznego.

6.2. Zawiadomienia i informacje wysyłane są na adresy stron przeznaczone do doręczeń, którymi są adresy podane w Zamówieniu. Usługodawca i klient są uprawnieni do zmiany adresu do doręczeń poprzez pisemne zawiadomienie o tym fakcie drugiej strony.

6.3. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, po ich doręczeniu klientowi, stanowią integralną część umowy zawartej między klientem a Usługodawcą.

6.4. Niniejsze Warunki handlowe znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do świadczenia Usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.5. Lżejsze Życie sp. z o.o. ma prawo zmienić Ogólne warunki handlowe, przy czym zmienione warunki zostaną opublikowane na stronie www.NUTRIADAPT.pl i odnoszą się wyłącznie do nowych stosunków umownych zawieranych z klientami po ich opublikowaniu i doręczeniu klientowi. Do dotychczasowych stosunków umownych stosuje się ogólne warunki handlowe obowiązujące w czasie zawarcia umowy.

6.6. Oficjalna strona internetowa Usługodawcy Lżejsze życie sp. z o.o. mieści się pod adresem: www.NUTRIADAPT.pl.

6.7. Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie od dnia 1.4.2019 r.

Lżejsze Życie sp. z o.o.