OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE NUTRIADAPT POLSKA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami Handlowymi”) określają prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług w ramach programu doradztwa żywieniowego i kondycyjnego (zwanego dalej „Program NUTRIADAPT”).

1.2. Świadczenie Usług prowadzone jest przez Lżejsze Życie sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kaszubska 9A/U1, 50-214 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538851, NIP: 8971804627, REGON: 36056992000000 albo jednego z partnerów prowadzących Poradnie NUTRIADAPT Weight Management Clinic (zwani dalej razem „Usługodawcą”). Usługodawca jest wskazany w Zamówieniu.

1.3. Usługodawca jest autoryzowanym dystrybutorem Programu NUTRIADAPT, którego właścicielem i operatorem jest spółka NUTRIADAPT s.r.o. z siedzibą w Pradze, ul. Americka 579/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Republika Czeska, wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, wpis nr 322381.

1.4. Usługi Programu NUTRIADAPT (zwane dalej „Usługami”) oznaczają usługi specjalistycznej, kompleksowej typologii oraz doradztwa w zakresie odżywiania w celu utrzymania lub poprawy kondycji fizycznej Klienta oraz inne usługi oferowane przez Usługodawców w ramach Programu NUTRIADAPT – z zastrzeżeniem pkt 2.6. Ogólnych Warunków Handlowych. Za Usługi nie uważa się natomiast świadczeń, które wprawdzie są związane z Programem NUTRIADAPT, jednak nie są wykonywane bezpośrednio przez Usługodawcę (dalej jako „Usługi Zewnętrzne”). Dotyczy to m.in. badań lekarskich, odbioru materiału biologicznego, ocen otrzymanych wyników badań w ramach diagnostyki zdrowotnej, których przeprowadzenie jest warunkiem świadczenia Usług, również w przypadku, gdy są one realizowane w podmiocie leczniczym rekomendowanym przez Usługodawcę.

1.5. W przypadku sprzeczności niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych z indywidualnie uzgodnionymi warunkami (np. zawartymi w zamówieniu) zastosowanie mają warunki uzgodnione indywidualnie z Klientem. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają również odpowiednie zastosowanie do sprzedaży produktów przez Usługodawcę, jeżeli jest ona dokonywana w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług.

2. STOSUNEK UMOWNY

2.1. . Stosunek umowny między Klientem a Usługodawcą powstaje poprzez podpisanie wypełnionego przez Klienta Zamówienia Usługi (zwanego dalej „Zamówieniem”) i jego przyjęcia przez Usługodawcę, a także doręczenie Ogólnych Warunków Handlowych. Usługodawca w tym celu udostępnia i przedstawia Klientowi przygotowany druk Zamówienia oraz doręcza Klientowi Ogólne Warunki Handlowe. Po powstaniu stosunku umownego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Klienta zamówionych Usług, natomiast Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny określonej w Umowie.

2.2. Klient powinien podpisać Zamówienie dopiero po otrzymaniu od upoważnionego pracownika Usługodawcy Ogólnych Warunków Handlowych i wszelkich wyjaśnień odnośnie zakresu zamawianej Usługi, ceny oraz warunków jej świadczenia. Klient ma prawo uzyskać wszystkie oczekiwane informacje o Usłudze w zrozumiałej dla siebie formie. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości Klient powinien wstrzymać się z podpisaniem Zamówienia. Przez podpisanie Zamówienia Klient potwierdza, że otrzymał wszystkie oczekiwane informacje w sposób jasny i zrozumiały oraz ma świadomość warunków świadczenia na jego rzecz Usług.

2.3. Pracownik Usługodawcy uprawniony jest do zweryfikowania danych osobowych Klienta wskazanych w Zamówieniu i w tym celu może zażądać potwierdzenia przez Klienta wskazanych danych osobowych w dowolny sposób. W przypadku gdy Usługi mają być świadczone na rzecz Klienta nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku dziecka poniżej 18 roku życia – zgoda przedstawicieli ustawowych posiadających władzę rodzicielską.

2.4. Pracovník Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w każdym czasie, bez podania przyczyny.

2.5. Przyjęta w Umowie forma płatności za Usługi uwzględnia warunki i zasady dotychczasowej współpracy stron oraz indywidualną sytuację klienta.

2.6. Usługodawca w ramach Programu NUTRIADAPT nie świadczy usług medycznych (świadczeń zdrowotnych) ani działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.) i nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ww. ustawy. Jeżeli stan zdrowia Klienta wymaga specjalnego trybu odżywiania, diety lub określonej aktywności fizycznej, bądź jeżeli Klient ma zalecenia dotyczące ograniczenia spożywania żywności konkretnego rodzaju lub zawierającej określone składniki, np. Klient ma alergię na określone produkty bądź nie toleruje określonych składników odżywczych, przed podpisaniem Zamówienia zobowiązany jest zasięgnąć konsultacji u odpowiedniego lekarza w zakresie możliwości korzystania z Usług i poinformować Usługodawcę o tych faktach oraz o zgodzie lekarza na korzystanie z Usług – jeżeli tego zażąda Usługodawca.

2.7. O ile strony tak uzgodniły, Usługodawca będzie zamawiał na rzecz Klienta Usługi Zewnętrzne wykonywane za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, przy czym w takim przypadku Usługodawca występuje jako pośrednik i będzie płacił w imieniu Klienta za wykonane Usługi Zewnętrzne środkami, które otrzymał za Usługi zgodnie z pkt. 4.1. Jeżeli Usługi Zewnętrzne mają charakter usług medycznych, ich wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn. zm.). W przypadku, gdy strony uzgodnią, że Usługi Zewnętrzne będą wykonane przez Klienta we własnym zakresie, nie przysługują mu wówczas uprawnienia do zniżek w cenie Usług, chyba że w umowie zostanie jednoznacznie uzgodnione inaczej.

2.8. Jeżeli w ramach Programu NUTRIADAPT nastąpi zmiana Usługodawcy prowadzącego daną poradnię Programu NUTRIADAPT, w której Klient korzysta z Usług, zostanie on poinformowany o zmianie Usługodawcy drogą pisemną o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz nowego Usługodawcy. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na kontynuowanie umowy z nowym Usługodawcą ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem na przyszłość w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia o cesji. W przypadku braku oświadczenia o rozwiązaniu umowy przyjmuje się, że Klient wyraził zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego na nowego Usługodawcę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego na nowego Usługodawcę jest skuteczne od upływu terminu do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

3. PRZEBIEG ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług na rzecz Klienta z należytą starannością i na odpowiednim poziomie profesjonalizmu. Pracownicy Usługodawcy mają obowiązek postępować z klientem zgodnie z podstawowymi wartościami Programu NUTRIADAP, które dostępne są w poradniach Usługodawcy.

3.2. Klient zobowiązany jest do współdziałania przy świadczeniu Usług w niezbędnym zakresie, w szczególności do: udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania Usługodawcy, uczestniczenia w zaleconych konsultacjach i stosowania się do zaleceń Usługodawcy w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej oraz innych proponowanych w ramach Usług czynności. Należyta współpraca jest jednym z warunków uzyskania przez Klienta oczekiwanego rezultatu.

3.3. Usługi są świadczone na rzecz Klienta zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, jednakże Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia oczekiwanego przez Klienta rezultatu (np. obniżenia wagi o określoną liczbę kilogramów). Osiągnięcie konkretnego wyniku uzależnione jest od wielu czynników, które nie pozostają całkowicie pod kontrolą Usługodawcy (np. wpływ środowiska, stan zdrowia klienta, tryb życia, warunki pracy). Odpowiednie współdziałanie Klienta z Usługodawcą, zgodnie z pkt. 3.2 powyżej, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

3.4. Każda ze stron umowy ma prawo do jej rozwiązania w dowolnym momencie. Oświadczenie o rozwiązaniu powinno pod rygorem nieważności zostać dokonane na piśmie i doręczone drugiej stronie. Klient jest w takim przypadku zobowiązany do zapłaty całości ceny za zamówiony i już wykonany zakres Usług. Rozliczenia stron co do niewykorzystanych części Usług następuje zgodnie z postanowieniami pkt. 4.5., 4.6. i 4.7.

3.5. Usługodawca w szczególności uprawniony jest do rozwiązania stosunku umownego z Klientem w przypadku: (i) braku odpowiedniego współdziałania ze strony Klienta w wykonaniu umowy; (ii) braku zapłaty ceny za Usługi po uprzednim wezwaniu do zapłaty z zakreśleniem dodatkowego 14 dniowego terminu na zapłatę zaległych należności; (iii) cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w trakcie trwania stosunku umownego.

3.6. Na zasadach określonych w odrębnej umowie, Usługodawca będzie świadczył w ramach realizacji Programu NUTRIADAPT także Usługi Audiowizualne. Pod podjęciem Usługi Audiowizualnej rozumie się udostępnianie poprzez powszechnie dostępne serwisy internetowe za pomocą sieci telekomunikacyjnej lub w inny podobny technicznie sposób utworów audiowizualnych (w tym w szczególności filmów, podcastów itp.) przez Usługodawcę w ramach Programu NUTRIADAPT (określone dalej jako „Usługi Audiowizualne”).

3.7. W przypadku korzystania z Usług Audiowizualnych niezbędne może być utworzenie konta użytkownika online w elektronicznym systemie NUTRIADAPT. Aby utworzyć konto w systemie NUTRIADAPT konieczne może być korzystanie z aktywnego adresu poczty elektronicznej. Logowanie do konta użytkownika odbywać się będzie wówczas za pomocą loginu użytkownika i hasła. Powyższe dane dostępu powinny być utrzymywane przez Klienta w tajemnicy. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za ich nieuprawnione wykorzystanie po stronie Klienta.

3.8. Z utworów audiowizualnych, stanowiących przedmiot Usług Audiowizualnych będzie można korzystać na własne potrzeby, zgodnie z celem, do którego są one przeznaczone (np. jako instruktaż do ćwiczeń i treningów), oraz sposobem w jaki będą udostępniane (np. w formie streamingu online). Zabrania się kopiowania, zapisywania, rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim utworów audiowizualnych, do których Klient uzyskał dostęp w ramach umowy wskazanej w pkt. 3.6 Ogólnych Warunków Handlowych, a także jakiekolwiek ich komercyjnego wykorzystywania.

3.9. Szczegółowy zakres tych Usług Audiowizualnych, wymagania techniczne, szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy wskazanej w pkt 3.6 Ogólnych Warunków Handlowych oraz pozostałe niezbędne informacje zawarte są w odrębnym Regulaminie świadczenia Usług Audiowizualnych.

3.10. Jeżeli świadczenie Usługi zostało zamówione na czas określony, liczony w pełnych miesiącach, okres świadczenia Usługi rozpoczyna się od daty wskazanej w Zamówieniu, nie wcześniej jednak niż od dnia akceptacji Zamówienia przez Usługodawcę. Okres świadczenia Usługi kończy z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

4. CENA USŁUG

4.1. ZKlient zobowiązany jest do zapłacenia Ceny za świadczone Usługi (dalej jako „Cena”) w kwotach i terminach wskazanych w Zamówieniu, biorąc pod uwagę wybrany zakres Usług w ramach Programu NUTRIADAPT. W przypadku wyboru danego zakresu Usług lub Programu NUTRIADAPT, do poszczególnych Usług znajdzie zastosowanie Cena wskazana w Zamówieniu. W przypadku korzystania z Usług bez wcześniejszego podpisania Zamówienia, Klient ma obowiązek zapłaty Ceny danej Usługi określonej w cenniku Usługodawcy obowiązującym w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Cenniki są dostępne u Usługodawcy.

4.2. O ile strony nie uzgodniły innych warunków płatności, Klient zobowiązany jest do zapłaty całej Ceny zamówionych Usług w chwili podpisania Zamówienia, przy użyciu metod płatniczych akceptowanych przez Usługodawcę (gotówka, karty płatnicze itp.). W przypadku uzgodnienia z Usługodawcą, iż Cena zostanie zapłacona z udzielonego przez podmiot trzeci kredytu lub pożyczki, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli do dnia rozpoczęcia świadczenia Usług cała Cena lub ustalona rata Ceny zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy. Usługodawca ma prawo do wstrzymania się z wykonaniem Usług do czasu zapłaty ustalonej należności z tytułu Ceny przez Klienta.

4.3. Cena Usług nie obejmuje świadczeń, których nie wykonuje bezpośrednio Usługodawca, chyba że chodzi o Usługi Zewnętrzne, w przypadku których Usługodawca pośredniczy w ich zleceniu na rzecz Klienta. Usługodawca może zalecić Klientowi zakup konkretnego produktu lub korzystanie z konkretnych usług partnerskich w związku ze świadczonymi Usługami, przy czym jest to wyłącznie zalecenie, które nie stanowi warunku prawidłowego korzystania z Usług.

4.4. W przypadkach uzasadnionych, na wniosek Klienta, Usługodawca może podzielić Cenę za wybraną w Zamówieniu Usługę na raty. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania rat. Uchybienie w płatności którejkolwiek z rat co do wysokości lub terminu, po uprzednim wezwaniu Klienta przez Usługodawcę i wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu na zapłatę zaległej raty, stanowi podstawę dla rozwiązania umowy na Usługę przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

4.5. O ile niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie stanowią inaczej, w przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy świadczenia Usług, Klient ma prawo do zwrotu kwoty stanowiącej wartość niewykorzystanych Usług. Wartość niewykorzystanych Usług musi stanowić dodatnią różnicę pomiędzy ustaloną ceną Programu uiszczoną przez Klienta a sumą wyjściowych cen cennikowych za wykorzystane Usługi. Kwotę tę określa się na podstawie jednostkowych cen za poszczególne Usługi, podanych w cenniku Usługodawcy obowiązującym w momencie, kiedy doszło do zawarcia umowy świadczenia Usług, a w przypadku Usług niewymienionych w cenniku, Usługodawca ma prawo do zachowania części wynagrodzenia odpowiadającej rynkowej wartości wykonywanych Usług.

W przypadku świadczenia Usług w ramach Programu NUTRIADAPT, który Usługodawca oferuje w różnych wariantach czasowych, cenę wykorzystanych Usług określa się jako sumę cennikowej ceny oferowanego przez Usługodawcę najbliższego czasowo krótszego Programu, porównywalnego czasowo z rzeczywistym okresem korzystania z Usług oraz wyjściowych cen jednostkowych ujętych w cenniku za Usługi, które zostały wykorzystane po upływie okresu odpowiadającego takiemu programowi do chwili rozwiązania umowy. Gdyby jednak rzeczywisty czas korzystania z Usług był krótszy od najkrótszego Programu w takim przypadku wartość wykorzystanych świadczeń oblicza się na podstawie ich cen jednostkowych ujętych w cenniku.

Jeżeli Usługi świadczone były ze zniżką i dochodzi do zakończenia stosunku umownego na podstawie rozwiązania umowy, podstawą rozliczeń jest Cena uiszczona przez Klienta zawierająca tę zniżkę, jeżeli została przez Usługodawcę udzielona.

4.6. Oprócz powyższego, jeżeli całkowicie lub częściowo Klient wykorzystał zamówione Usługi wówczas nie ma prawa do zwrotu odpowiedniej części ceny za te Usługi ani do innej zniżki (w szczególności nie ma prawa do zwrotu ceny za Usługi z przeszłości, jeżeli z własnej woli nie stawiał się na spotkania u Usługodawcy bez nieusprawiedliwionych przyczyn). Jeżeli Cena za Usługi nie była uiszczona w całości w momencie rozwiązania umowy, Klient nie ma prawa do zwrotu niezapłaconej kwoty, wygasa jednak prawo Usługodawcy do żądania tej jej części, która nie stanowi ceny wykorzystanych Usług obliczonej zgodnie z postanowieniem pkt 4.5. .

4.7. Poszczególne Usługi określone w cenniku uważa się za wykorzystane w momencie rozpoczęcia korzystania z nich. W przypadku Usług określanych przez działanie lub wynik w momencie pierwszej czynności wykonanej przez Usługodawcę, a w przypadku Usług rozliczanych okresowo, w momencie rozpoczęcia danego okresu świadczenia Usług.

4.8. W przypadku rozwiązania przez Klienta umowy o świadczenie Usług Audiowizualnych w ramach Programu NUTRIADAPT, o której mowa w pkt. 3.6 przysługuje mu zwrot wszystkich należności uiszczonych na jej podstawie. W takim przypadku nie znajdują zastosowania zasady rozliczeń wskazane w niniejszym rozdziale Ogólnych Warunków Handlowych.

5. REKLAMACJE I ZAŻALENIA

5.1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania w stosunku do Usługodawcy świadczącego mu Usługi reklamacji dotyczących świadczonych Usług lub dostarczanych produktów (dalej tylko „Reklamacja”). Reklamacja może dotyczyć także postępowania konkretnego pracownika Usługodawcy przy czym zmiana osoby opiekującej się Klientem w ramach świadczenia Usług nie stanowi podstawy do złożenia Reklamacji.

5.2. Reklamację złożyć można w formie pisemnej w poradni Usługodawcy, jak również w formie korespondencji e-mail na adres wskazany w Zamówieniu. Ponadto Klient może złożyć Reklamację w formie ustnej. W takim przypadku Usługodawca sporządza protokół dla każdej zgłoszonej Reklamacji, a Klient ma prawo do otrzymania jej kopii.

5.3. Usługodawca dołoży starań aby Reklamacja została rozpatrzona w ciągu 3 dni roboczych po jej złożeniu. Gdyby tak się nie stało Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku Reklamacji dotyczącej dostarczanych przez Usługodawcę produktów, zostanie ona rozpatrzona w ciągu 14 dni (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

5.4. O ile niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nie stanowią inaczej, do składanych przez Klienta Reklamacji znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U..2019, poz. 1145 z późn. zm.) oraz, w przypadku gdy Klient jest konsumentem, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.). Za konsumenta uważa się Klienta, który zawiera umowę z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.5. Usługodawca odpowiada za prawidłowe wykonywanie Usług oraz dostarczane Klientowi produkty. W szczególności odpowiada za to, że: (i) Usługi oraz dostarczane produkty charakteryzują się właściwościami, które zostały ustalone z Usługodawcą, a jeśli brak takich ustaleń, właściwościami, które Usługodawca (względnie producent rzeczy) wskazał w informacji, reklamie, zapewnieniach albo wynikających z przeznaczenia Usługi lub produktu, (ii) Usługi bądź dostarczane produkty nadają się do celu, który opisuje Usługodawca, (iii) świadczone Usługi są należytej jakości biorąc pod uwagę zapewnienia umowne i reklamy, (iv) dostarczane w ramach Usługi rzeczy są w odpowiedniej jakości, ilości, a także (v) zarówno Usługi jak i dostarczane produkty spełniają wymagania określone w przepisach prawa.

5.6. Jeżeli wada Usługi lub dostarczanego produktu wystąpi w okresie roku od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi lub chwili dostarczenia produktu przyjmuje się, że Usługa była wadliwa w momencie rozpoczęcia jej świadczenia, a produkt był wadliwy w chwili jego dostarczenia.

5.7. W przypadku produktu dostarczanego przez Usługodawcę Klient ma prawo żądać, aby został on w jego obecności sprawdzony oraz aby Usługodawca wskazał sposób jego używania, a w przypadku produktów do spożycia – sposób zażywania. W przypadku produktów przeznaczonych do spożycia, oznaczony jest na nich czas przydatności, względnie w przypadku towarów szybko psujących się, okres, w którym towar trzeba wykorzystać.

5.8. Usługodawca po zweryfikowaniu Reklamacji informuje Klienta o tym, że jest ona uzasadniona lub nieuzasadniona.

5.9. Jeżeli świadczone Usługi są wadliwe, w tym nie mają właściwości określonych w pkt. 5.5 Ogólnych Warunków Handlowych, to w przypadku uznania Reklamacji za uzasadnioną, Usługodawca podejmie na swój koszt czynności, poprzez które doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości świadczonych Usług i udzieli Klientowi stosownej rekompensaty. Za rekompensatę uznaje się w szczególności ponowne świadczenie Usługi lub tej jej części, która była świadczona nieodpowiednio bądź odpowiednie obniżenie ceny świadczonej Usługi.

5.10. Jeżeli dostarczane przez Usługodawcę produkty posiadają wadę, w tym nie mają właściwości określonych w art. 5.5. Ogólnych Warunków Handlowych, to w przypadku uznania Reklamacji za uzasadnioną Klient ma prawo do usunięcia wady produktu przez Usługodawcę lub dostarczenia przez niego nowego produktu bez wad. W przypadku, gdy jedno z poprzednio wskazanych żądań, ujętych w Reklamacji, jest niewspółmierne w stosunku do charakteru wady, Usługodawca ma prawo zamiast dostarczenia nowego produktu usunąć wadę, albo zamiast usunięcia wady dostarczyć nowy produkt. Klient może również zażądać obniżki ceny za wadliwy produkt, przy czym żądanie to zostanie uwzględnione o ile Usługodawca niezwłocznie nie usunie wady lub nie zapewni nowego produktu w miejsce wadliwego.

5.11. W przypadku uznania Reklamacji przez Usługodawcę za nieuzasadnioną bezzwłocznie przekazuje on informację o tym Klientowi. Jeżeli Klient nie zgadza się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje mu prawo zwrócenia się do Lżejszego Życia sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Kaszubska 9A lok. U1, 50-214 Wrocław, z żądaniem ponownej weryfikacji Reklamacji (zwane dalej jako „Zażalenie”), za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres info@nutriadapt.pl. W takim przypadku Lżejsze Życie sp. z o.o. uzyska od Usługodawcy protokół Reklamacji i inne dokumenty jej dotyczące, zweryfikuje zasadność stanowiska Usługodawcy, a w przypadku uznania Reklamacji za w pełni lub częściowo uzasadnioną, wezwie Usługodawcę do podjęcia czynności naprawczych, informując jednocześnie Klienta o swoim stanowisku. W przypadku uznania Reklamacji za nieuzasadnioną Lżejsze Życie sp. z o.o. poinformuje Klienta, że Reklamacja nie została zaakceptowana. Odpowiedź na zażalenie Lżejsze Życie sp. z o.o. przesyła w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zażalenia Klienta. Skorzystanie z niniejszego trybu odwoławczego przez Klienta nie jest obowiązkowe. Nieskorzystanie przez Klienta z tego uprawnienia nie ma wpływu na prawa Klienta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.12. Wnioski wynikające z Reklamacji Klienta będą stanowić dla Usługodawcy podstawę do poprawy jakości świadczonych Usług, aby zarzuty stanowiące przedmiot Reklamacji w przyszłości się nie powtórzyły. Lżejsze Życie sp. z o.o. określa metody, instrukcje i udziela wskazówek w celu zapobieżenia Reklamacjom w przyszłości.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

6.1. Administratorem danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, uzyskanych od Klienta w toku składania i realizacji Zamówień oraz zawartych umów jest Usługodawca. Uprawnionym z ramienia Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych są pracownicy Usługodawcy oraz podmioty powiązane z Usługodawcą lub obsługujące w jego imieniu i na jego zlecenie Zamówienia i realizację zawartych umów oraz proces weryfikacji zgłoszeń reklamacyjnych, jak również procedurę płatności i obsługę księgową Usługodawcy do celów prawnych i podatkowych.

6.2. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Klienta, w tym szczególne rodzaje danych osobowych dotyczących zdrowia, są przez niego chronione zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z poszanowaniem Rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO) - zwane w dalszej treści „Rozporządzeniem”.

6.3. . Dane osobowe Klienta są chronione przez Usługodawcę w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieupoważnionych osób trzecich oraz są chronione przed utratą czy uszkodzeniem.

6.4. Usługodawca będzie udostępniać dane osobowe Klienta spółce NUTRIADAPT s.r.o. z siedzibą w Pradze, ul. Americká 579/17, 120 00 Praga 2, Republika Czeska, wpisaną do Rejestru Handlowego w Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, wpis nr 322381. NUTRIADAPT s.r.o. jest właścicielem i operatorem Programu NUTRIADAPT. W ramach Programu NUTRIADAPT ww. podmiot ma prawo do przetwarzania danych osobowych w tym samym celu, co Usługodawca, wyłącznie w ramach działań prowadzonych podczas świadczenia Usług i w zakresie do tego niezbędnym. NUTRIADAPT s.r.o. nie ma natomiast prawa przetwarzania danych osobowych w zakresie większym, niż wynika to z uprawnień Usługodawcy.

6.5. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy oraz podmiotów powiązanych z Usługodawcą i ich przetwarzanie przez Usługodawcę oraz podmioty z nim powiązane w celach statystycznych, analitycznych, realizacji procedury zamówienia i wykonania zawartej umowy, w tym diagnozy medycznej i profilaktyki zdrowotnej, a także w celu realizacji procedury reklamacyjnej, jak również w związku z prowadzeniem dokumentacji rachunkowo-podatkowej. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) i art. 9 ust. 2 lit. h) ww. Rozporządzenia. Dane są utrwalane i przechowywane w formie elektronicznej na bezpiecznych serwerach providera internetowego Usługodawcy, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu w panelu administracyjnym, na serwerze niedostępnym dla osób do tego nie upoważnionych, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

6.6. Klient w toku składania zamówienia i zawierania umowy przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, w zakresie wymaganym przez Usługodawcę oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach wskazanych w pkt. 6.4 niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Klient może również wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji o promocjach i usługach oferowanych przez Usługodawcę.

6.7. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, wykonania umowy oraz dochodzenia przez każdą ze stron umowy roszczeń i realizacji procedury reklamacyjnej, jak również – konieczny do prowadzenia dokumentacji podatkowo-księgowej. Okres przetwarzania nie będzie dłuższy niż 7 lat od chwili ich przekazania.

6.8. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje przetwarzane dane osobowe, do ich poprawiania, sprostowania, uzupełnienia lub zmiany oraz wniesienia żądania ich usunięciu lub ograniczenia zakresu przetwarzania przez Usługodawcę.

6.9. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.10. Usługodawca oświadcza, że strona internetowa www.nutriadapt.pl posługuje się plikami Cookies, które mogą zostać zainstalowane na urządzeniu Klienta za jego wyraźną zgodą. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Usługodawcę plikami Cookies określa Polityka Cookies.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje kierowane do drugiej strony należy przekazywać mu w formie pisemnej. W przypadku, gdy zawiadomienie nie dotyczy zmiany lub zakończenia stosunku umownego, dopuszczalna jest również komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej bez certyfikowanego podpisu elektronicznego.

7.2. Zawiadomienia i informacje wysyłane są na adresy stron przeznaczone do doręczeń, którymi są adresy podane w Zamówieniu. Usługodawca i Klient są uprawnieni do zmiany adresu do doręczeń poprzez pisemne zawiadomienie o tym fakcie drugiej strony.

7.3. Ogólne Warunki Handlowe, po ich doręczeniu Klientowi, stanowią integralną część umowy zawartej między Klientem a Usługodawcą.

7.4. Ogólne Warunki handlowe znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do świadczenia Usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.5. Ogólne Warunki Handlowe mogą ulec zmianie, przy czym zmienione warunki zostaną opublikowane na stronie: www.nutriadapt.pl i odnoszą się wyłącznie do nowych stosunków umownych zawieranych z Klientami po ich opublikowaniu i doręczeniu Klientowi. Do dotychczasowych stosunków umownych stosuje się Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące w czasie zawarcia umowy.

7.6. Oficjalna strona internetowa Programu NUTRIADAPT w Polsce mieści się pod adresem: www.nutriadapt.pl.

We Wrocławiu dnia 1. 12. 2019

NUTRIADAPT s.r.o.

Ringsegment Ringsegment

Weight management
to rozwiązanie dla każdego

Logo

Dlaczego NUTRIADAPT?

Zdravotní dokumentace

Tak samo jak normalne jest dbanie o swoje zdrowie i chodzenie na regularne wizyty kontrolne do lekarza.

Naturalne jest utrzymywanie zdrowej masy ciała. Jeśli jest ona wysoka, istotnie pogarsza naszą jakość życia. Od zadyszki przy wchodzeniu po schodach, poprzez kwestie estetyczne, choroby cywilizacyjne, jak np. cukrzyca lub wysoki cholesterol, aż po skrócenie życia. O swój organizm na różnych etapach życia należy dbać w taki sposób, by móc spełniać swoje cele i „RADOŚĆ Z ŻYCIA”. Chętnie Ci w tym pomożemy.

Stetoskop

U nas spotkasz wyłącznie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zarządzania masą ciała.

Wszyscy nasi pracownicy muszą przejść przez intensywny proces szkolenia zakończony egzaminem zawodowym. Pracownicy muszą się nieustannie dokształcać, dlatego znajdziesz u nas również specjalistów w zakresie odchudzania dzieci, dietetyki sportowej itp.

Mikroskop

Nasz system żywienia NUTRIADAPT to efekt niezliczonej ilości zweryfikowanych badań klinicznych.

Bazuje na faktach, nie hipotezach lub niezweryfikowanych badaniach. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną książkę kucharską w ramach osobistego planu żywienia, która umożliwi Ci zmianę wartości energetycznej oraz częstotliwości porcji w zakresie od 2 do 6 posiłków dziennie. Osobisty plan żywienia bierze pod uwagę również Twoje preferencje smakowe. Produkty spożywcze, które Ci nie smakują, będą automatycznie usunięte z osobistego planu żywienia.

To prostsze
niż myślisz

Fill form

Wypełnij formularz rezerwacji, nasza asystentka skontaktuje się z Tobą w terminie dwóch dni roboczych i umówi termin niezobowiązującej konsultacji.

Zdravotní prohlídka

Przyjdziesz na 45-minutową konsultację, podczas której wykonamy podstawową diagnostykę na urządzeniu certyfikowanym do stosowania w służbie zdrowia. Dowiesz się między innymi, ile masz procent mięśni i tłuszczu, na ile lat czuje się Twoje ciało oraz wiele innych informacji.

Konzultace

Porozmawiasz z naszym specjalistą ds. żywienia, omówicie Twoje cele, wyjaśnimy Ci, w jaki sposób osiągniesz z nami idealną wagę i co trzeba zrobić, by ją utrzymać. I to na zawsze.

Fill form

Zróbmy to razem – schudnij tak, by nie tylko lepiej wyglądać, lecz również lepiej się czuć

Gwarancja

Nawet 1,5 kg / tydzień

W przypadku przestrzegania
zasad żywienia zalecanych przez naszych specjalistów
Jeszcze dziś umów się
na konsultację z dietetykiem
a otrzymasz inspirujące
menu pełne pysznych kolacji za darmo.

Formularz rezerwacyjny

Ringsegment